MP3 128

بزنید به تخته 

OGG 64

بزنید به تخته 

WMA 20


بزنید به تخته